Undersøgelse af luftkvalitet

Ved nogle arbejdsprocesser anvendes forskellige kemiske stoffer og materialer. I forbindelse med arbejdet med disse stoffer og materialer kan der dannes kemisk luftforurening. Sådan kemisk luftforurening kan for eksempel være i forbindelse med maling og lakering, limning, forbrænding m.v.

En sådan kemisk luftforurening kan forekomme i forbindelse med f.eks. maling, lakering, limning og forbrænding. Ligeledes kan der opstår luftforurening i form af støv- og røgdannelse ved f.eks. slibning og svejsning. For de fleste stoffers vedkommende skal niveauet af forureningen holdes under en vis grænseværdi fastsat af Arbejdstilsynet for, at luftkvaliteten er sundheds- og sikkerhedsmæssig forsvarlig.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan tilbyde måling af luftkvaliteten med direktevisende måleudstyr eller ved opsamling på forskellige opsamlingsmedier.

Eksempler på forureninger, som kan undersøges ved en luftkvalitetsundersøgelse, kan være organiske opløsningsmidler, isopropylalkohol, styren, acetone, formaldehyd, kviksølv, kulilte, isocyanater, metaller og træstøv. Stort set enhver luftforurening kan måles - det drejer sig blot om valg af den rette målemetode - kontakt os for rådgivning derom.

Vi giver råd om, hvordan I kan forbedre forholdene, f.eks. substitution, anvendelse af procesudsug, emhætter, stinkskabe eller personlige værnemidler, for at imødegå luftforureningen.

Ønsker I en undersøgelse af luftkvaliteten, så kontakt os.