Emissionsmålinger

For at dokumentere, at virksomheden lever op til gælden­de lovgivning omkring afkastluften fra fyringsanlæg eller produktionsenheder, kan det være nødvendigt at få fore­taget emissionsmålinger. 

Ved emissionsmålinger bestemmes de miljømæssige belastninger fra afkastluftens indhold af eksempelvis partikler, opløsningsmidler og lignende.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest kan foretage oriente­ren­de emissionsmålinger med baggrund i Miljøstyrelsen Vejledning nr. 2/2001 "Luftvejledningen".

Ud fra resultater­ne fra disse målinger kan det være nødvendigt at foretage spredningsberegninger (OML-beregninger). Ved sådanne spredningsberegninger bestem­mes, hvor højt afkastet skal være for at opnå en tilstræk­ke­lig fortynding i atmosfæren, så B-værdien overholdes. B-værdien angiver den maksimale koncentration af det udsendte stof, der må findes i omgivelserne.

Bestil en måling eller kontakt os for mere information om emissionsmålinger og spredningsberegninger.