OML-beregninger

For at dokumentere, at virksomheden lever op til gælden­de lovgivning omkring afkastluften fra fyringsanlæg eller produktionsenheder, kan det være nødvendigt at få fore­taget OML-beregninger. 

Ved en OML-beregning - eller en skorstensberegning - bestemmes, om en skorstens højde er tilstrækkelig. I den forbindelse kan Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest om nødvendigt foretage oriente­ren­de emissionsmålinger med baggrund i Miljøstyrelsen Vejledning nr. 2/2001 "Luftvejledningen".

Ud fra forhåndenværende oplysninger eller resultater­ne af disse målinger kan der foretages spredningsberegninger (OML-beregninger). Ved spredningsberegningerne bestemmes, hvor højt afkastet skal være for at opnå en tilstræk­ke­lig fortynding i atmosfæren, så B-værdien overholdes. B-værdien angiver den maksimale koncentration af det udsendte stof, der må findes i omgivelserne.

Kontakt os for mere information om OML-beregninger og emissionsmålinger.